12-2 Test 

Otázky:

 1. Co si představíte pod pojmem důchod? Proč nejsou mezi důchody započítány transferové platby?
 2. Důchody můžeme rozlišovat hrubé (před zdaněním některou z přímých daní) nebo čisté (již zdaněné). Ovšem pozor - u čistých úroků je myšleno úrokové rozpětí, tedy úroky přijaté mínus úroky vydané, nikoliv úroky po zdanění. Na základě těchto informací zkuste připsat ke každému pojmu, zda v důchodové metodě výpočtu hrubého produktu figuruje jako hrubý či čistý.
  • mzdy
  • úroky
  • renty
  • zisky
 3. Jsou tedy přímé daně součástí HDP?
 4. Proč odpisy figurují samostatně?

Řešení:

1. Pojem důchod zde chápeme v nejširším slova smyslu jako příjem. Na druhou stranu pro účely výpočtu hrubého produktu důchodovou metodou nemůžeme sčítat všechny příjmy, ale pouze příjmy plynoucí ze vztahu k výrobě statků a služeb za určitý rok. Určitě sem nemůžeme započítat například dědictví, dary, dotace apod. Nebudou sem patřit ani transferové platby ze státního rozpočtu (starobní důchody, invalidní důchody, sociální dávky, podpory v mateřství, podpory v nezaměstnanosti atd.). Peníze na tyto dávky získává stát od firem formou odvodu sociálního pojištění a přímých daní, takže už je máme zahrnuty v pojmu hrubé mzdy a hrubé zisky a jejich druhým započítáním by docházelo k duplicitám.

2.

 • mzdy  hrubé
 • úroky  čisté
 • renty  hrubé
 • zisky  hrubé

3. Přímé daně jsou obsaženy v pojmech hrubé mzdy, čisté úroky, hrubé renty a hrubé zisky.

4. Odpisy představují náklad firem, poměrnou část opotřebení dlouhodobého investičního majetku připadající na jeden rok. Nestávají se příjmem, poněvadž musí být vynaloženy na nákup nových strojů, budov, obecně investic obnovovacích (zdrojová funkce odpisů - viz účetnictví). Pokud bychom odpisy nepřičetli, významná část produktu by nebyla zachycena, přestože fyzicky byla vyrobena. Zákon o dani z příjmu definuje odpisy daňové, zákon o účetnictví odpisy účetní. Lépe vystihují reálný stav opotřebení odpisy účetní.

zpět na stránku výuky            další test