15 Test

Otázky:

 1. Důležitou součástí života je nejen čas práce, ale i volný čas. Zvyšování času práce na úkor volného času sice vede k růstu HDP, ovšem ubírá to na kvalitě života. Jak by se tento jev zobrazil v ukazateli NEW?
 2. Pokud budeme přitvrzovat normy pro ochranu životního prostředí - jak se to odrazí v ukazateli HDP a NEW?
 3. Rozsáhlé průzkumy ve Velké Británii prokázaly, že výdaje na nezákonnou činnost (drogy, prostituce, kradené zboží, nepovolené hazardní hry) zde v roce 1996 činily 7 mld. liber. To by bylo asi 1% HDP této země. Jak by se odrazila legalizace těchto činnosti v HDP a v NEW?

Řešení:

Odborný názor na tuto otázku ještě není plně jednoznačný, takže následující odpovědi berte jako subjektivní příspěvek do diskuse

1. Není volný čas jako volný čas. Pokud volný čas naplníme smysluplnou činností, která obohatí nás a naše bližní, určitě se přimlouvám za to, aby byl nárůst volného času brán jako růst NEW. Když však občas potkávám lidi, kteří volný čas využívají k ničení sebe sama (drogy či hazard v míře odpovídající chorobným stavům) nebo destrukci hodnot produkovaných jinými lidmi (vandalové a jim podobní) najednou se dostavují pochybnosti, jestli toto je ta správná cesta k blahobytu.

Určitě nestačí pouze rozvíjet ekonomický blahobyt a nepracovat na rozvoji ostatních dimenzí našeho bytí (psychično, sociálno, etika, vzdělání, demokracie atd.). Každá disproporce se lidstvu vrátí zpět jako bumerang. Na druhou stranu rozvoj ekonomického blahobytu je nezbytný a nutný předpoklad pro rozvoj dimenzí ostatních. Statistiky plně potvrzují přímou úměru mezi růstem HDP a růstem vzdělanosti, zdravotního stavu a délky života lidí dané země. Takže - rozvoj ekonomiky je podmínka nutná, ovšem nikoliv postačující k růstu blahobytu země. Člověk je tvor prapodivný a nevyvážený stav mysli se stavem peněženky mu může činit docela potíže.

2. Přitvrzování norem pro ochranu životního prostředí vede jednoznačně ke zvyšování nákladů firem se všemi negativními dopady do zpomalování růstu či dokonce poklesu HDP. Na druhou stranu rozumné normy pomáhají zlepšovat kvalitu našeho života a odráží se ve zvyšování NEW. Dovolím si pouze poznamenat, že normy jsou principiálně výtvory lidské, lidé jsou omylní, proto nelze zcela vyloučit, že budou přijaty normy nerozumné, které povedou jak k poklesu HDP, tak k poklesu NEW.

 • V zásadě  má ekonomická činnost člověka na životní prostředí dva možné účinky:
  •  pozitivní - krajinotvorný vliv  zemědělství, urbanizace, tvorba nových produktů, které příroda sama neposkytuje apod. Velká část těchto vlivů patří mezi externality (vedlejší účinky trhu, které nejsou započítány v tržní ceně). Hovoříme o pozitivních externalitách.
  • negativní - znečištění životního prostředí, vymírání ohrožených druhů, globální oteplování a skleníkový efekt, ozónová díra a řada dalších. Hovoříme o negativních externalitách. Státy se snaží stále více prosazovat legislativu, která nutí výrobce zahrnovat náklady na znečištění do svých cen a tyto peníze odvádět státu k zajištění financování projektů na ochranu životního prostředí.
 • hlavní formy zatížení přírody lidskou činností:
  • biologické
  • výrobní
  • sociokulturní.

3. V zásadě bychom odpověděli, že legalizace nezákonných činností povede k růstu HDP. Protože však nezákonné činnosti jsou nezákonné proto, že se demokraticky zvolení zástupci lidu schvalující zákony dohodli, že se jedná o činnosti společensky škodlivé, náš blahobyt by touto legalizací určitě nevzrostl (naopak se dá očekávat, že se legalizací tyto činnosti ještě rozmůžou a náš blahobyt sníží). I zde nám však vyvstává řada otázek - v některých státech jsou legální měkké drogy a zakázané jsou jen tvrdé drogy. Někde je prostituce legální a někde ne, u nás je zakázaná práce dětí a přitom v řadě rozvojových zemí je tato práce zcela legální a chudé ekonomiky jsou bez dětské práce ještě o kus chudší (měly nižší HDP). Srovnání zemí je pak výrazně složitější, protože to, co patří v některé zemi do černé ekonomiky a v HDP se to neodrazí, v jiné zemi může být legální a stát z toho dokonce získává daně a je to i součástí HDP. Určitě bude trvat ještě hodně dlouho, než se státy v této oblasti sjednotí.

zpět na stránku výuky       další test