3.2.2.1.6 Způsoby zajištění úvěru

Pojmem zajištění úvěrů v širším slova smyslu rozumíme veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěru, včetně úroků. Obecně platí, že čím je úvěr rizikovější a čím je doba splatnosti delší, tím kvalitnější musí být způsob zajištění.

K nejdůležitějším nástrojům využívaných k zajištění úvěrů patří:

          prověrka úvěrové způsobilosti /bonity/ klienta. /Klient předkládá účetní výkazy, podnikatelský záměr a jiné dokumenty./

          limitování výše úvěru pro jednotlivé klienty

          diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů1/

          kontrola úvěrového subjektu a objektu

I přes tato opatření se banka nevyhne poskytnutí špatných úvěrů. Pro tyto případy využívá řady zajišťovacích instrumentů /úvěrové zajištění v užším pojetí/, které dávají bance možnost v případě, kdy klient nesplácí úvěr, uspokojit své pohledávky pomocí záruk.

Úvěrové zajištění /zajišťovací instrumenty/ se člení nejčastěji ze dvou hledisek:

          podle povahy /formy/ zajištění se rozlišuje zajištění osobní a věcné:

              - osobní zajištění, kdy bance ručí třetí osoba /ať už fyzická či právnická/

              - věcné zajištění dává bance právo na určité majetkové hodnoty /zpravidla/ příjemce úvěru

      podle svázanosti zajištění se zajišťovanou pohledávkou rozlišujeme zajištění akcesorické a abstraktní:

                     - akcesorické zajištění je takové, kdy zajištění je těsně a nerozlučně spojeno se zajišťovanou  pohledávkou. Zanikne-li pohledávka, automaticky zaniká i zajištění.

              - abstraktní zajištění naproti tomu představuje samostatně stojící právo, které je nezávislé na  zajišťované pohledávce. S uspokojením pohledávky zajištění nezaniká, subjekt poskytující       zajištění má však právo na jeho vrácení. To dává možnost využívat tohoto zajištění k opakovanému poskytování úvěrů.

 ______________________________________________________________________________________                            druh zajištění                            osobní                                   věcné

_______________________________________________________________________________________

akcesorické                              - ručení                               -  zástava movitých věcí a práv

                                                                                              -  hypotéka

_______________________________________________________________________________________

abstraktní                                - depotní směnka                 - cese pohledávek a práv

                                                                                                - abstraktní zástavní právo

_______________________________________________________________________________________

 

1/konsorciální úvěr – bankovní úvěr poskytovaný více bankami, které se za tímto účelem sdružují do konsorcia. Důvodem je obvykle to,že daný úvěr v důsledku své velikosti nebo míře rizika by byl pro jednu banku nepřípustný

předcházející strana     obsah     následující strana                        test