Test 0

Graf hranic produkčních možností určité země ukazuje, kolik statků (spotřební zboží na ose x a kapitálové zboží na ose y) je schopná tato země vyprodukovat se svými zdroji (práce, přírodní zdroje, kapitál) za určité období.

Otázky:

  1. Zamyslete se nad grafem a textem a odpovězte: množství vyprodukovaných statků je veličina stavová nebo toková?
  2. Pokud si vezmeme abstraktní příklad, kdy na začátku určitého období sečteme všechny výrobní zdroje země (všechny pracovníky, přírodní zdroje i veškerý dostupný kapitál, který můžeme vložit do výroby) a konstatujeme, že se jedná o uzavřenou ekonomiku, kam v průběhu sledovaného období nemohou vstupovat vnější zdroje ze zahraničí ani vystupovat vnitřní zdroje ven do zahraničí - můžeme považovat velikost zdrojů za stavovou veličinu?
  3. Nejtěžší otázka nakonec - v grafu máte popsané osy i výslednou hranici produkčních možností. Předpokládá graf produkčních možností země i rozměr času?

Řešení:
1. Zboží musíme vyrábět určitou dobu, nestačí tedy říci výsledné množství vyprodukovaných statků, ale musíme dodat i čas, za který tyto statky byly vyrobeny. Jedná se o veličinu tokovou.
2. Ano, je to veličina stavová.
3. Čas zde není výslovně uveden na žádné ose, ale graf implicitně (odvozeně) rozměr času předpokládá - daný graf zobrazuje výrobní zdroje ke konkrétnímu okamžiku (např. stav k 1.1. 2000) a objem produkce za určitý čas (např. toky za půl roku leden až červen 2000).

zpět na stránku výuky      další test