1 test

Otázky:
1. Makroekonomie se zabývá jenom národním hospodářstvím nebo i mezinárodní ekonomikou?
2. Koho si představíte pod pojmem domácnosti?
3. Vyjmenujte základní právní formy firem.
4. Vyjmenujte tři základní instituce státu, které mají zásadní vliv na ekonomiku.

Řešení:
1. Makroekonomie se zabývá především národním hospodářstvím, protože jedním z jejích významných úkolů je dávat doporučení politikům při tvorbě hospodářské politiky té které země. Ovšem málokterá národní ekonomika je uzavřená. Mezinárodní ekonomické vztahy tak významně ovlivňují vnitřní ekonomiku země, a proto je makroekonomie musí zkoumat také.
2. Domácnosti jsou jednotliví občané, jejich rodiny. Domácnosti pracují, aby si vyrobily to, co potřebují k uspokojení svých potřeb. V rozvinuté ekonomice si většinu statků a služeb domácnosti nevyrábí samy - díky rozvinuté dělbě práce pracují ve firmách, kde se specializují jen na určitý výrobek či službu (tím dosahují mnohem vyšší produktivitu práce) a za svou práci dostávají mzdu. Tu pak využijí na nákup rozmanitých statků a služeb, které potřebují. Vzhledem k tomu, že velká část lidí ve společnosti nemůže pracovat a získávat tak prostředky k obživě (děti, důchodci, nemocní, nezaměstnaní, ženy na mateřské apod.), existují ve společnosti přerozdělovací procesy, které zastřešuje stát pomocí státního rozpočtu (vybírá daně a sociální pojištění, zpět pak vyplácí transfery obyvatelstvu - důchody, sociální dávky, nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti).
3. V užším slova smyslu rozumíme firmami podnikatelské subjekty - živnosti dle živnostenského zákona, obchodní společnosti dle obchodního zákoníku (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti), družstva dle obchodního zákoníku, státní podniky dle zákona o státním podniku. Vedle těchto základních typů podnikatelských subjektů se v ekonomice setkáme i se specializovanými firmami, které se řídí specializovanými zákony - banky, pojišťovny, investiční společnosti, burzy, pošta, telekomunikace, atd. Subjekty neziskového sektoru, především státní rozpočtové a příspěvkové organizace, už sem nezařazujeme. Sice i ony zaměstnávají občany za mzdu, ovšem jejich produktem jsou statky a služby, které občané či firmy nehradí přímo, ale prostřednictvím státního rozpočtu (stát vybere daně a z nich hradí vzdělávání, obranu státu, buduje infrastrukturu atd.). 
4. Parlament, vláda, centrální banka.
 zpět na stránku výuky       další test