10 Test

Otázky:

  1. Je výstup (produkt) veličinou stavovou nebo tokovou?
  2. Zahrnuje HDP opravdu všech statky a služby vyrobené v dané ekonomice za jeden rok?
  3. Vyjmenujte základní problémy spojené s počítáním HDP produkční metodou.
  4. Vyjmenujte základní problémy spojené s výpočtem HDP výdajovou metodou.
  5. Vyjmenujte základní problémy spojené s výpočtem HDP důchodovou metodou.

Řešení:

1. Výstup je tokovou veličinou. Sledujeme množství vyprodukovaných statků za určité časové období, většinou jeden rok.

2. HDP je schopen zachytit pouze statky, které prošly legálním trhem a byly zachyceny v soustavě státní statistiky. Nejsou zde zahrnuty statky a služby, které si lidé vytváří sami pro osobní spotřebu, spotřebu svých rodin a známých. Nejsou zde zachyceny ani výrobky a služby nelegálně prodané (drogy, prostituce, krádeže apod.).

3. Chceme-li sčítat vyprodukované statky a služby, musíme si uvědomit, že výrobek prochází mnoha stupni zpracování a často v mnoha samostatných firmách (firma Lesy vytěží dřevo a prodá na pilu, ta nařeže desky a prodá nábytkářské firmě, ta zpracuje desky na finální výrobek, ovšem k tomu potřebuje ještě mořidla, laky, vruty a řadu dalších komponent, které taktéž nakoupí od mnoha jiných firem). Výsledný produkt proto nelze počítat prostým sečtením prodejů mezi firmami a konečnému spotřebiteli, protože mnoho nákladů by bylo v součtu zahrnuto několikrát. Ekonomové používají pojem přidaná hodnota (value added) a teprve tyto  hodnoty postupně přidávané při zpracování sčítají. Součástí takto vypočítaného výstupu (produktu) jsou i odpisy (opotřebení, investice obnovovací) a nepřímé daně, které cenu produktu zvyšují (daň z přidané hodnoty, spotřební daň, cla).

4. Výsledný produkt můžeme zjistit také tak, že sečteme výdaje všech subjektů v ekonomice na nákup statků a služeb za určité období. Tentokráte nesčítáme vyprodukované statky a služby na straně výrobců (nabízejících), ale na straně poptávky. Součástí výdajů musí být i změna zásob (přírůstek nebo úbytek zásob), tím je zohledněna možnost neprodané produkce nebo prodeje produkce předcházejícího období.

5. Důchodová metoda využívá procesu rozdělování vyrobených statků a služeb, kdy každý z vlastníků výrobních faktorů, které se podíleli na výrobě těchto statků, získává svůj podíl: zaměstnanci hrubé mzdy, vlastníci kapitálu čistý úrok nebo hrubý zisk, vlastníci půdy rentu. Nesmíme však při výpočtu zapomenout, že část produkce se nikdy nestane příjem těchto vlastníků - obnovovací investice (amortizace - pouze nahradí opotřebení investic) a nepřímé daně (jsou odvedeny do státního rozpočtu.

zpět na stránku výuky         další test