51.Ekonomický růst

   Vývoj hospodářství s tržním a smíšeným ekonomickým systémem probíhá v cyklech (viz hospodářský cyklus). To však neznamená, že se ekonomika stále vrací k původní výkonnosti. Z dlouhodobého hlediska má ekonomika tendenci růst.

   Tendence růstu ekonomiky je zákonitá. Pokud by tomu tak nebylo, měli bychom dosud ekonomickou výkonnost odpovídající počátku kapitalistické éry novodobých dějin, kdy můžeme první cyklické projevy vývoje ekonomiky zaznamenat (před tím se ekonomika také nevyvíjela rovnoměrně, výkyvy však byly způsobovány především mimoekonomickými vlivy jako neúroda, války, povodně apod. a nikoliv vnitřním mechanismem ekonomického vývoje).

   Ekonomický růst úzce souvisí s posunováním hranic produkčních možností země, a to především díky technickému pokroku, rozvoji organizace práce a ostatním vlivům, které umožňují efektivněji využívat našich zdrojů (výrobních faktorů) nebo nám dávají k dispozici zdroje zcela nové (například osidlování nových území v minulých stoletích či snahy o osidlování nových planet v blízké budoucnosti). Ekonomický růst tak souvisí především se zkoumáním potenciálního produktu (na rozdíl od teorie hospodářských cyklů, která zkoumala skutečný produkt - ať již reálný nebo běžný).

   Ekonomický růst lze popsat řadou ukazatelů.

předchozí strana    obsah      následující strana                 test