12.1 Test

Otázky:

  1. Definujte potenciální produkt.Je potenciální produkt stabilní? Může potenciální produkt klesat?
  2. Definujte skutečný produkt a rozlište produkt nominální a reálný.
  3. Určete, zda byl v daném grafu použit produkt reálný nebo nominální.

  4. V následujícím grafu barevně odlište úseky, kdy je skutečný produkt vyšší a kdy nižší než potenciální produkt. Byl u tohoto grafu použit produkt nominální nebo reálný?

Řešení:

1. Potenciální produkt je takový, jaký dosahuje ekonomika při plném využití svých výrobních faktorů (ekonomika se pohybuje na hranici svých produkčních možností). Vzhledem k tomu, že výrobní faktory určité země se s časem mění (může přibývat nebo ubývat práceschopných lidí, může vlivem technického pokroku vzrůstat produktivita práce a zdokonaluje se kapitálová základna země, můžeme se učit využívat nové přírodní zdroje atd.) a také se zlepšující organizací práce můžeme se stejnými zdroji vyrobit více. Potenciální produkt může samozřejmě i klesat - pokud má země špatnou hospodářskou politiku, mohou klesat i její zdroje - příkladem může být  Kambodža let 1975 - 1979, kdy diktátor Pol Pot dostal zemi na ekonomickou úroveň devátého století našeho letopočtu. Zkuste si to nakreslit.

 

Obecně však musíme říci, že přes drobné výkyvy existuje tendence růstu potenciálního produktu (jinak bychom byli ještě v jeskyních).

2. Skutečný HDP je produkt skutečně dosažený v dané zemi, bez ohledu na potenciální produkt. Skutečný produkt může být roven potenciálnímu produktu, může být větší (země produkuje více, než na co má své zdroje - musí si zdroje půjčovat ze zahraničí) nebo může být i menší než potenciální produkt (země nevyužívá plně své zdroje). Skutečný produkt můžeme sledovat v různých cenách - použijeme-li běžné ceny (aktuální ceny sledovaného roku), hovoříme o nominálním produktu. Použijeme-li stálé ceny (přepočítané ceny očištěné od inflace), hovoříme o reálném produktu. Pouze reálný produkt se dá používat pro porovnání vývoje během několika let, jinak odlišná inflace v jednotlivých letech zcela znehodnotí výsledné porovnání.

3. V grafu agregátní poptávky a agregátní nabídky můžeme teoreticky použít nominální produkt. Pokud bychom však chtěli dělat posuny křivek v čase, bylo by lepší použít na ose x produkt reálný.

4. V tomto grafu může mít skutečný produkt pouze podobu produktu reálného, protože jinak by byly hodnoty v jednotlivých letech neporovnatelné.

 

zpět na stránku výuky         další test