12 Test

Otázky:

 1. Jak se liší ukazatel hrubého domácího produktu od ukazatele hrubého národního produktu?
 2. Proč preferují Američané ukazatel HNP a Evropané ukazatel HDP?
 3. Co si představíte pod pojmem:
  • výdaje domácností
  • hrubé soukromé domácí investice
  • vládní nákupy
  • čisté vývozy
 4. Co je to čistý příjem z majetku v zahraničí?
 5. Výpočet HDP resp. HNP je výsledkem které metody výpočtu produktu?

Řešení:

1. HDP je počítán na územním principu  - co se vyrobí na území státu bez ohledu na to, zda to bylo vyrobeno domácími či zahraničními výrobními faktory. Do HDP se proto započítá i produkce vyrobená firmami se zahraničním kapitálem, zahraničními pracovníky apod.
HNP je počítán na národním principu - sčítá statky a služby  vyrobené firmami v majetku  občanů daného státu.

2. Američané mají hodně investic v zahraničí, jejich HNP je vyšší než HDP (v roce 1995 byl HDP v USA o 5,3 mld. USD nižší než HDP), Evropa mívá naopak vyšší HDP (Rakousko mělo v roce 1995 HDP o 7,3 mld ATS vyšší než HNP). V zásadě jsou však oba ukazatele vzájemně přepočítatelné, je proto možné používat oba.

3. Výdaje domácností - osobní výdaje na spotřebu. Nepatří sem však například výdaje za pořízení bytů a podobně - tyto dlouhodobé investice zahrnujeme do hrubých domácích investic.
Hrubé soukromé domácí investice - zahrneme sem tvorbu jak fixního kapitálu, tak zásob (oběžný kapitál). Hrubé domácí investice můžeme z jiného hlediska členit na investice obnovovací (amortizace) a investice čisté.
Vládní nákupy - výdaje na chod úřadů a neziskové sféry. Nepočítají se sem transferové platby obyvatelstvu (důchody, sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti apod.).
Čistý export - rozdíl mezi exportem a importem. Pokud je čistý export záporné číslo (import je vyšší než export), roste zahraniční zadluženost země.

4. Do země plynou důchody z výrobních faktorů ve vlastnictví tuzemských subjektů používaných v zahraničí (investice do zahraničí a zisky z nich) a naopak ze země odplývají důchody ze zahraničních výrobních faktorů používaných v dané zemi (zahraniční investice v dané zemi a odplývající zisky z nich). Rozdíl těchto veličin tvoří Net Property Income NPI - čistý příjem z majetku v zahraničí. Platí vztah: HNP = HDP + NPI

5. HDP resp. HNP jsou výsledkem výdajové metody měření produktu a sčítáme konečnou spotřebu dané ekonomiky (včetně přírůstku vytvořených zásob, které budou spotřebovány a ž v dalším období).

zpět na stránku nalejvárny         další test