36 Test

Otázky:

  1. Co v makroekonomii znamená pojem daňová kvóta?
  2. Kam jsou odváděny příjmy ze zdravotního pojištění, když nefigurují v rozpočtu?
  3. Nakreslete a popište Lafferovu křivku.

Řešení:

  1. Členění příjmů na příjmy pro účely sociálního zabezpečení a na daně je relativní. V obou případech se odpčerpává část finančních prostředků subjektů ekonomiky do státního rozpočtu a jde spíše o formální zdůvodnění, na co mají být tyto prostředky využity. V systému sociálního zabezpečení však už ČR několikátým rokem dosahuje deficit - vybere od subjektů ekonomiky méně peněz na sociálním pojištění než musí ze zákona vyplatit sociálních dávek a důchodů. Stejně tedy dotuje výplaty důchodů z jiných příjmů, tedy daní. V některých státech světa nerozlišují část příjmů rozpočtu určenou na sociální zabezpečení. Z makroekonomického hlediska nás proto zajímá celkový podíl odvodů subjektů ekonomiky do rozpočtu a ten nazýváme daňová kvóta. V daňové kvótě jsou tedy zahrnuty i odvody sociálního pojištění. POmocí daňové kvóty sledujeme míru zdanění subjektů ekonomiky - viz Lafferova křivka.
  2. Příjmy z daní spravují finanční úřady (v případě importu celní správa), příjmy ze sociálního pojištění správa sociálního zabezpečení. Finanční úřady, celní správa i správa sociálního zabezpečení jsou státní instituce s jednotným celorepublikovým působením. Zdravotní pojištění však ekonomické subjekty odvádí do zdravotních pojišťoven, což jsou samostatné právní subjekty s vlastními zdravotními plány (byť schválenými státem) a existuje mezi nimi určitá forma konkurence - největší zdravotní pojišťovna v ČR je Všeobecná zdravotní pojišťovna, celkem je na počátku roku 2001 u nás 9 zdravotních pojišťoven spravujících povinné zdravotní pojištění (pozor nezaměňovat s dobrovolným zdravotním pojištěním na komerční bázi u komerčních pojišťoven). Zdravotní pojištění, ze kterého se hradí lékařské výkony a stanovené léky tedy spravuje několik institucí fungujících mimo státní rozpočet. Stát zde samozřejmě má svůj dozor a také nedopustí krach některé z těchto institucí - v březnu 2001 musel oddlužit 5 zdravotních pojišťoven odkupem jejich nedobytných pohledávek za velkými krachujícími firmami do Konsolidační banky, aby zajistil zdravotním pojišťovnám dostatečné cash-flow (hotovost) pro platby nemocnicím, zdravotním zařízením a lékárnám za jejich poskytnuté služby.
  3. Lafferova křivka ukazuje vztah průměrné míry zdanění ekonomických subjektů dané ekonomiky k celkovému objemu vybraných daní (k příjmům státního rozpočtu resp. veřejných rozpočtů). Z křivky je patrné, že celkový objem vybraných peněz roste pouze do určité kritické meze míry zdanění (cca 55 - 60 %) a při dále rostoucí míře zdanění objem vybraných daní klesá (ekonomické subjekty ztrácejí motivaci k práci a podnikání a raději preferují volný čas, bují šedá a černá ekonomika). Pojem daňová sazba zde můžeme ztotožnit s pojmy míra zdanění nebo daňová kvóta.

 

 zpět na stránku výuky         další test